Vi respekterar din integritet

På Inged tar vi alltid hanteringen av dina personuppgifter på allvar. Behandling av personknutna uppgifter utförs alltid med hänsyn tagen till din personliga integritet.

I vår personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder uppgifterna. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Inged AB
Kyrkerud
661 92 Säffle
Tel. 070-538 26 95

Om Inged

Inged AB är specialister på linjemålning på asfalt och betong. Vi målar vägmarkeringar på vägar, broar, gator och cykelvägar men också dekorativa och informativa element på skolgårdar, lekplatser, parkeringsplatser och industriytor.

Varför hanteras personuppgifter?

Hos Inged behandlas personuppgifter i egna personal- och affärsrutiner men framförallt för att fullfölja våra åtaganden gentemot kund. Oavsett syfte är utgångspunkten aldrig att behandla fler personuppgifter än vad som absolut behövs för ändamålet. Vi strävar också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifter kan behövas för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Personuppgifter kan användas i följande syften:

 • När du köper våra tjänster.
 • När du visat intresse för vårt erbjudande och det finns anledning att tro att du vill behålla kontakten.
 • Vid uppföljning av inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
 • När vi fullgör förpliktelser i samband med t.ex orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
 • När vi behandlar en jobbansökan.

För våra kunders räkning hanteras – som en del av vårt samarbete – målgruppsinformation som t.ex mottagare av nyhetsbrev eller annan adresserad information.

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi anser oss ha rättslig grund.

 • Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt.
  Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, partners och leverantörer. Vi hanterar också våra medarbetares uppgifter för att kunna fulllfölja vår roll som arbetsgivare.
 • Insamling av personuppgifter baserat på samtycke.
  Registrering av personuppgifter kring kundämnen/prospects där den kontaktade inte tidigare vidtalats sker först efter samtycke där den registrerades godkännande dokumenteras.
 • Insamling av personuppgifter baserat på ömsesidigt intresse.
  Personuppgifter kan användas om det finns information som anses vara av legitimt och ömsesidigt intresse för mottagare där kontakt skapats men där affärsrelationer ännu inte inletts.Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel och e-postadress men också företagets namn och kontaktuppgifter.

I vår kunddatabas kan vi, i dialogen med mottagare, också  samla feedback, kommentarer och frågor relaterade till våra tjänster från till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adresser och fakta om aktiviteter som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb hos Inged samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagras personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna?

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån personuppgifterna har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med lagstiftningen kan du begära att uppgifterna rättas eller tas bort.

Även om du har lämnat samtycke avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Inged vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Inged förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Personuppgiftspolicy. Den version som gäller finns alltid tillgänglig på vår webbplats.